Pastes & Gravies

Pastes

Sauteed Onion Paste

Garlic Paste

Ginger Paste

Chickpeas Paste

Fried Onion Paste

Curry Paste

Chilly Paste

Cashew Paste

Boiled Cut Potato

Boiled Chickpeas

Boiled Red Kidney Beans

Chopped Masala

GRAVIES

Biryani Gravy

Chicken Tikka Masala Gravy

Butter Chicken Gravy

Red Gravy

White Gravy